Publications

1. Bidya Das, Renu aur Birinchikumar Barua ke upanyaso me Stree Patra , Shodh Disha 62, (ISSN 0975-735X) UGC CARE Listed , [2023]
2. Bidya Das, Vaishvikaran aur Vaishvik Mahamari ke daur me Bhartiya Sanskriti, Aksharwarta (Monthly International, Refereed Journal & Peer Reviewed) ISSN- 2349-7521. (IF-6.375) , vol.Vol.18, Issue no.06 (April, 2022), [2022]
3. Bidya Das, Jivanar Batot upanyas mein Asmiya anchal jiwan ki yatharth prastuti, Dwibhashi Rashtrasewak (ISSN- 2321-4945) UGC-CARE Listed , [2022]
4. Bidya Das, Chhayawadi Kavitao me Mukti ka Aagrah’, International Journal of Research in Hindi (IJRH), E-ISSN- 2582-3493, Indexed Journal, Peer Reviewed Journal, RJIF: 5.46. , [2021]
5. Bidya Das, Birinchi kr Barua ki Seuji Patar Kahani Upanyas me chitrit Lokjivan’, Jankriti, ISSN- 2454-2725 Peer Reviewed Journal, GIF:1.888. (2020) , [2020]
6. Bidya Das, Swatantrayottar Hindi Kavita: Vividh Aayam’, Aabhyantar, ISSN- 2348-7771 (Peer Reviewed Journal), GIF: 2.0032 , [2020]
7. Bidya Das, Renu: Manav Mukti ke shashakt Prahari’- , Samsamyik Srijan, ISSN- 2320-5733, (UGC-CARE listed no.61) , [2020]
8. Bidya Das, ‘Naamghar: Aasmiya jaati ki ekta aur samta ka prateek’, Drishtikon, ISSN- 0975-119X, (UGC CARE Group I listed), GIF: 5.051. , [2020]
9. Bidya Das, A Death in the Gunj: Samvedanhin manushya ka sinemayi rup’, Srijan Samay, ISSN 2456-771X (Peer Reviewed Journal) , [2019]
10. Bidya Das, Dohra Abhishaap: ek Dalit stree ka Aatmsangharsh’, Shodh Disha, ISSN: 0975-735X Peer Reviewed Journal, GIF: 3.471 , [2019]
11. Bidya Das, Janwadi Kavi ke rup me Muktibodh, Sahchar e patrika, ISSN-2395-2873 (UGC Referred Journal) , [2018]